Konference Právo, Děti, Kriminalita II

Tisková zpráva: KONFERENCE PRÁVO, DĚTI, KRIMINALITA II

 

TERMÍN:                                            28. 2. 2020

MÍSTO:                                ČESKÁ LÍPA, KINO CRYSTAL

ORGANIZÁTOŘI:                 LAG PODRALSKO z.s.- MAP ČESKOLIPSKO A NOVOBORSKO II

MĚSTO ČESKÁ LÍPA

PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA V ČESKÉ LÍPĚ

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE LIBERECKÉHO KRAJE

PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA, PROSTŘEDNICTVÍM PROJEKTU NA                                              SPRÁVNOU CESTU! II TÝMU PRO MLÁDEŽ SOUDNÍHO OKRESU ČESKÁ LÍPA

Díky dobře nastavené multidisciplinární spolupráci různých organizací, jež se zaměřují na práci s dětmi a mládeží, se podařilo 28. února 2020 realizovat v České Lípě druhý ročník konference Právo, děti, kriminalita. Hlavním pořadatelem byl i letos spolek LAG Podralsko z.s., realizátor projektu MAP Českolipsko a Novoborsko II, reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008645, pracovní skupina pro sociální a občanské kompetence. Realizace akce byla možná právě ve spolupráci s ostatními subjekty zapojenými do Týmu pro mládež soudního okresu Česká Lípa, a to Město Česká Lípa, Pedagogicko-psychologická poradna, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje a Probační a mediační služba.

Cílem konference bylo seznámit pedagogické pracovníky, odbornou veřejnost, i zástupce ze stran rodičů celkem se čtyřmi tématy spojenými s rizikovým chováním dětí a mladistvých a výchovně vzdělávací problematikou.

Prvním příspěvek cílil na dynamiku třídního kolektivu a přednesl jej Mgr. Jan Molnár, výkonný ředitel Majáku o.p.s. Zaměřil se na vztahy mezi žáky, na roli učitele i na potenciál šikany ve školním kolektivu. Na způsoby, jak šikanu včas, ještě ve fázi ostrakismu, být schopni identifikovat a jak s třídou, tímto jednáním narušenou, pracovat.

Téma Návykové látky ve školním prostředí, v pohledu aktuální legislativy upravující oblast problematiky rizikového chování a zneužívání návykových látek i z pohledu vlastní praxe, představil Mgr. Jaroslav Šejvl z Kliniky adiktologie 1. Lékařské fakulty UK.

Problematice vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem se věnovala Mgr. Anna Slabá ze ZŠ Marjánka v Praze, která představila uplatňovaný systém vzdělávání těchto dětí v této škole, kde jejich zastoupení činí cca 10%. Cílila zejména na výuku českého jazyka pro cizince a nástrahy, které do budoucna žákům neznalost vyučovacího jazyka přináší, včetně nedokončeného základního vzdělání. Úvod k tomuto tématu obstarala Mgr. Horynová z Pedagogicko-psychologické poradny v České Lípě a Mgr. Libor Šuráň z Okresního státního zastupitelství.

Závěr konference patřil kpt. PhDr. Janu Melšovi, jehož příspěvek k sextingu a kybergroomingu se dotýkal v současnosti značně exponovaných témat a posluchači byl velmi kladně oceněn. Upozorňoval na rizika konkrétních jednání a ukazoval způsoby a postupy, jak v případě trestního jednání reagovat.

Konference přinesla na jednom místě a v jednom čase odlišná témata, která pojí cíl otevřeného a efektivního řešení rizikových situací ve vývoji nejmladší generace. Dobrá informovanost osob pracujících s touto cílovou skupinou, může být nápomocna při jejich efektivních řešeních a rovněž může být nástrojem prevence a tím přispět ke spokojenému a bezproblémovému dětství.

Konference se dle prezenční listiny zúčastnilo 174 osob, oproti prvnímu ročníku o 30 osob více. 70% zúčastněných tvořili pedagogičtí pracovníci. Již je připravován třetí ročník konference, která se uskuteční v České Lípě 5. 3. 2021.