Řídící výbor

Řídící výbor (dále jen ŘV) MAP II je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP II. ŘV MAP II si volí svého předsedu, definuje vlastní postupy rozhodování. Řídící výbor se řídí platným Statutem a Jednacím řádem. Role ŘV je přímo spjatá s procesem společného strategického plánování v území, rozvojem, aktualizací a schvalováním dokumentu MAP II.

Vzhledem k tomu, že MAP II je navazujícím projektem na projekty MAP Českolipsko a MAP Novoborsko, byl  ŘV ustanoven ze  členů ŘV těchto projektů, kteří nadále chtěli ve své práci pokračovat a dále byl doplněn o nové zástupce.

Zápisy řídícího výboru:

Zápis z 28.6.2018 – zde.

Zápis z 11.10.2018 – zde.

Zápis z 28.2.2019 zde

Zápis z 6.6.2019 – zde.

Zápis z 26.9.2019 – zde.

Zápis z 13.02.2020 – zde

Zápis z 9.06.2020 – zde

Zápis z 24.9.2020 – zde.

Členové řídícího výboru:

zástupce realizátora projektu MAP

  • Bc. Kateřina Hnízdová
  • Mgr. Jana Panáčková

zástupci zřizovatelů škol a DSO

zástupci vedení škol

zástupci školních družin, školních klubů

zástupci organizací neformálního a zájmového vzdělávání

zástupce kraje

zástupce MAS

zástupce rodičů

lokální konzultant Agentury pro sociální začleňování

Národní institut pro další vzdělávání

  • Krajské pracoviště Liberec NIDV