Rovné příležitosti

Obsahem práce této PS je zejména vzájemné vzdělávání, přenos zkušeností a informací a odborně vedená diskuze o problematice nastavení rovných příležitostí a selektivnosti vzdělávacího systému a uvnitř škol. PS na základě získaných znalostí a zkušeností především posuzuje navržené konkrétní aktivity v akčních plánech, zda jsou v souladu se zásadou rovného přístupu ke vzdělání. PS také vytváří popis stávajícího stavu této problematiky v území, popis příčin (důvodů) tohoto stavu a návrh aktivit, které pomohou nastavit rovné příležitosti a eliminovat selektivitu. PS pro rovné příležitosti se aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP, navrhuje aktivity, které budou v této tematické oblasti z projektu placeny a zkoušeny v regionu.

Zápis z jednání pracovní skupiny:

Zápis z jednání 11.11.2021 zde

 

Jmenovité složení pracovní skupiny zde:

Mgr. Dominika Holubová, ZŠ Lada Česká Lípa, pedagog a preventista
Veronika Ličaverová, Dis., Muzeum Česká Lípa
Viera Traupová, Rodina v Centru
Mgr. Jana Glaserová, Farní Charita Česká Lípa, sociální pracovník
Mgr. et Mgr. Pavlína Burdová, ZŠ a MŠ Nový Oldřichov
Bc. Zdeňka Coufalová, MŠ Bratří Čapků
Anna Jelínková, DiS., Probační a mediační služba, LEADER
Mgr. Martina Skálová, ZŠ, PŠ, Moskevská ČL
Mgr. Zdeňka Slavíková, Dětský domov, Dubá Deštná
Ing. Radka Ondrušková, Líp a Spolu
Zuzka Wildová
Bc. Helena Krejčíková, ZŠ Lada
Monika Hellerová, ZŠ Špičák
Stanislava Holovská, ředitelka MŠ Horní Police

Ustanovující workshop spolupráce a sdílení v oblasti rovných příležitostí

I v našem regionu je nutné, aby vznikla pracovní skupina pro rovné příležitosti. Za tímto účelem jsme se rozhodli uspořádat ustanovující workshop. Tento workshop se bude týkat spolupráce a sdílení v oblasti rovných příležitostí. Je důležité, aby se této akce zúčastnili zástupci krajské či místní samosprávy, v jejichž režii je oblast vzdělávání a sociálních věcí, popřípadě i zdravotnictví. K účasti jsou dále pozváni zástupci mateřských škol, poskytovatelů rané péče a sociálně aktivizačních služeb zaměřených na rodiny s dětmi, základních škol hlavního vzdělávacího proudu včetně škol s dobrou praxí v oblasti inkluzivního vzdělávání, zástupci speciálního školství, středních škol, školských poradenských zařízení a neziskových organizací, jež pomáhají žákům se speciálními potřebami. Určitě by měli být přítomni i zástupci rodičovské veřejnosti (zejména rodičů dětí se zdravotním postižením, sociálním a zdravotním znevýhodněním) a poskytovatelů zájmového vzdělávání, případně také zástupci České školní inspekce a dalších subjektů působících v daném kraji v oblasti vzdělávání (např. Úřad práce, odborníci z vysokých škol atd. Cílem úvodního setkání je nejen vzájemné seznámení všech zúčastněných, ale především široká diskuze na dané téma a zmapování povědomí účastníků o řešené problematice a jejich postojů, ale také analýza sítě podpůrných služeb v dané lokalitě. Pozvání se netýká pouze výše zmíněných organizací, zařízení a zástupců, ale i široké veřejnosti.

Všichni jsou srdečně zváni!

Na tomto workshopu dojde k ustanovení pracovní skupiny pro rovné příležitosti. Tato skupina se bude scházet 4x ročně. Obsahem práce PS pro rovné příležitosti je projednávání podkladů a dokumentů v rámci produktivity Místní akční plánování, především posuzování, zda konkrétní aktivity navržené v akčních plánech jsou v souladu se zásadou rovného přístupu ke vzdělání.
Dále může být obsahem činnosti této PS také mimo jiné iniciování a podpora spolupráce vzdělávacích, sociálních a zdravotnických služeb v zájmu dítěte/žáka. Pro nastavení rovných příležitostí a snížení selektivity vzdělávacího systému v území je potřeba, aby MAP nastartoval a naplánoval aktivity a procesy, které se v místě udrží. Proto musí tato PS spolupracovat s PS pro financování.

Datum a místo konání této akce upřesníme.

Dovolujeme si Vás seznámit s portálem inkluze v praxi: www.inkluzevpraxi.cz