Aktuálně k realizaci projektu MAP Českolipsko a Novoborsko III

Prioritou projektu MAP III je aktualizace dokumentu MAP Českolipsko a Novoborsko, který zahrnuje analýzu školství v ORP Česká Lípa a ORP Nový Bor, SWOT analýzu silných i slabých stránek obou ORP, příležitostí a hrozeb a návrh a plánování dalších aktivit v souladu se Strategickým rámcem MAP Českolipsko a Novoborsko.
V rámci projektu fungují čtyři pracovní skupiny, PS matematická gramotnost a rozvoj potenciálu každého žáka, PS čtenářská gramotnost a rozvoj potenciálu každého žáka, PS rovné příležitosti a PS financování. Jejich jednání probíhají 4x za rok. Hlavním pracovním orgánem projektu je řídící výbor, (dále jen ŘV MAP III),   který je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání. ŘV MAP III si volí svého předsedu, definuje vlastní postupy rozhodování. Řídící výbor se řídí platným Statutem a Jednacím řádem. Role ŘV je přímo spjatá s procesem společného strategického plánování v území, rozvojem, aktualizací a schvalováním dokumentu MAP III.
Pro realizaci projektu byl připraven Komunikační plán, zveřejněný zde: http://map-cl-nb.cz/dokumenty/ , v němž jsou uvedeny všechny důležité informace k realizaci projektu a komunikaci realizačního týmu, pracovních skupin i řídícího výboru s cílovými skupinami projektu.
Pracovní skupiny projednávají kromě výše uvedených dokumentů rovněž realizaci řady aktivit pro školy a organizace zájmového a neformálního vzdělávání. Z iniciativy pracovních skupin např. probíhají aktivity PS pro čtenářskou gramotnost Ilustrace oblíbené knihy a Vrstevnické vzdělávání, aktivita PS rovné příležitosti Překonávání obtíží při začlenění žáků s PAS do kolektivu třídy nebo aktivity PS matematická gramotnost, spjaté s přípravou workshopů, jak tvořit pracovní listy v Canvě a představení stavebnic VEX 123 a VEX GO. Pomoc s financováním těchto aktivit se snaží vyhledat PS pro financování.
V období září 2021 – únor 2022 probíhalo rozsáhlé šetření, zaměřené na investiční záměry škol a organizací zájmového a neformálního vzdělávání , které bylo ukončeno v únoru a 9.3.2022 byl celý Strategický rámec MAP III odeslán na sekretariát RSK. V současné době je již zveřejněn na stránkách územní dimenze. Bez zveřejnění svého záměru v tabulce investičních priorit tohoto Strategického rámce nemohou mateřské, základní, základní umělecké školy a další organizace zájmového a neformálního vzdělávání podávat žádosti o dotace do Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Dále probíhala příprava Ročního akčního plánu, kde byly aktualizovány aktivity na 2. pololetí roku 2022 a naplánovány aktivity na rok 2023. V současné době je RAP projednán a schválen pracovními skupinami MAP III i řídícím výborem MAP III.
K aktivitám pracovních skupin a aktuálně řešeným oblastem v současném období patří řada konzultací k SWOT analýze dokumentu MAP Českolipsko a Novoborsko III. SWOT analýza vychází z analytické části tohoto dokumentu a měla by objektivně zobrazovat silné i slabé stránky vzdělávání, možné příležitosti, ale i hrozby, v ORP Česká Lípa a ORP Nový Bor.
Další důležitou oblastí je spolupráce s realizátory KAP (krajského akčního plánu) a NPI (Národního pedagogického institutu). Mezi realizátory MAP a KAP probíhají pravidelná setkání, spojená s informacemi o dalších důležitých probíhajících projektech z oblasti vzdělávání, výměnou a sdílením zkušeností, tvorbou akčních plánů apod.

PhDr. Dagmar Strnadová
manažerka kanceláře LAG Podralsko z.s

Květen 22, 2022

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *