Velký Vůz Sever

Velký Vůz Sever – poradenské a vzdělávací centrum, z.ú.

Je nezisková organizace působící v oblasti osobnostního rozvoje, vzdělávání dospělých, psychologického poradenství a supervize pro sociální oblast.

Sídlí v Novém Boru a své aktivity zaměřuje jak na nejbližší region, tak na celou ČR.

Svou činnost vyvíjí od roku 2005, od 2015 pod novou právní formou. Sdružuje externí odborníky – psychology, terapeuty, sociální pracovníky a speciální pedagogy formou lektorské a konzultační spolupráce.

www.velkyvuz-sever.cz

Činnosti:

 • Vzdělávání pracovníků v sociální oblasti
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků
 • Vzdělávání pracovníků ústavních zařízení
 • Poradenství a supervize
 • Vzdělávání a poradenství pro pěstouny
 • Tvorba metodik

Facebook

 

Nabídka aktivit/produktů pro MAP:

(relevantní s tématy rovných příležitostí a sociálních a občanských kompetencí)

 • Vzdělávání pedagogů a pedagogických pracovníků ústavních zařízení
  • Metoda krizové intervence jako nástroj v rukou pedagoga zde
  • Základy vedení rozhovoru s dítětem zde
  • Vedení a řízení třídy zde
  • Prevence a řešení šikany zde
  • Zvládání problematických situací ve škole zde
  • Začínám učit! zde
  • Kontakt dítěte žijícího v náhradní rodině/ústavu s biologickou rodinou zde
 • Osobnostně rozvojové a komunikační produkty
  • Komiks Průvodce dítěte pěstounskou péčí – ke stažení na webových stránkách nebo v tištěné podobě coby koupě v ceně dotisku i ve větším počtu
  • Interaktivní publikace Cestou Necestou aneb Kniha Života – kresebné pracovní listy pro děti k mapování jejich života – rodiny, vztahů, sebepojetí, minulosti, přítomnosti, přání do budoucnosti
  • Komunikačně-diagnostická sada Focus Box – sada pro vedení rozhovoru s dítětem, které potřebuje pomoci nebo je označeno za ohrožené. Určena především školním psychologům, speciálním pedagogům, výchovným poradcům či koordinátorům prevence zde
  • Další metodiky volně ke stažení na webových stránkách – Vedení rozhovoru s dítětem, Krizová intervence a další
 • Centrum EFKO – komplexní podpora rodinám s dítětem s duševním onemocněním
  • Nácviky komunikačních a sociálních dovedností pro děti s diagnózou duševní nemoci nebo v jejím riziku
  • Rodinná a individuální terapie
  • Setkání rodiny
  • Mezioborová setkání s pedagogy, sociálními pracovníky a další odborníky
 • Primární prevence
  • Programy primární prevence pro třídní kolektivy: všeobecná, selektivní a indikovaná.
  • Aktivity zajišťují zkušení lektoři primární prevence se znalostí dynamiky dětského kolektivu a zážitkové pedagogiky.