SRP

Individuální projekt systémový Strategické řízení a plánování ve školách a v územích(registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_001/0000283), pro který se dále používá zkratka SRP, pomáhá v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) řešit jeden z klíčových problémů českého vzdělávacího systému, kterým je nízká míra využívání strategického řízení a plánování a pedagogického vedení ze strany ředitelů škol.

https://vedemeskolu.npi.cz/

Projekt vytváří podmínky pro efektivní strategické řízení a plánování ve školách a v územích s důrazem na pedagogické vedení.

Ředitelé získávají schopnost provádět vnitřní evaluaci školy, identifikovat její silné a slabé stránky, stanovovat vize rozvoje školy a formulovat rozvojové cíle, které jsou naplňovány pomocí projektů tzv. šablon nebo při spolupráci s MAP.

Při podpoře škol SRP spolupracuje s místními tvůrci akčních plánů rozvoje vzdělávání, organizuje vzájemná setkávání. Projekt prohlubuje spolupráci mezi vedením škol, zřizovateli a dalšími aktéry vzdělávací politiky při tvorbě místního akčního plánu, příjemcům IPo MAP poskytuje metodickou a koordinační podporu.

https://www.nidv.cz/strategicke-rizeni