Publicita

Obecná pravidla

Tiskoviny a pozvánky na všechny akce hrazené z projektu MAP IV budou obsahovat tyto náležitosti:

 • LAG Podralsko z.s. bude uveden jako pořadatel nebo spolupořadatel
 • Název projektu: MAP Českolipsko a Novoborsko IV
 • Číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/23_017/0008381
 • Loga povinné publicity (Logo EU, Logo MŠMT), které budou největší a umístěné na vlastní lince. STÁHNOUT LOGO

Nepovinná loga:

 

Pravidla publicity a užívání logolinku

 

Pravidla publicity

 • Loga se vždy umísťují tak, aby byla zřetelně viditelná.
 • Jejich umístění a velikost musí být úměrné rozměrům použitého materiálu nebo dokumentu.
 • Loga se vždy umísťují tak, aby řazením horizontálně vedle sebe nebo vertikálně pod sebe dodržovala následující pravidlo o pozici:
  • logo EU je vždy na první pozici zleva v horizontálním řazení a na nejvyšší pozici ve vertikálním řazení
  • logo MŠMT je umístěno na druhé pozici
 • Znak EU musí mít vždy nejméně stejnou velikost jako všechna ostatní použitá loga.
 • Při řazení několika log za sebou se musí vždy dodržovat ochranné zóny jednotlivých log.

Loga zobrazovaná na internetových stránkách jsou vždy v barevném provedení a ve všech ostatních případech je použito barevné provedení, kdykoli je to možné. Monochromatickou verzi lze použít pouze v odůvodněných případech. Za odůvodněný případ použití monochromatického loga lze považovat případy, kdy jsou materiály tištěny na běžných kancelářských tiskárnách, a další případy, kdy materiál barvenou variantu neumožňuje nebo by použití barevné verze log bylo nehospodárné, neekologické či neestetické.

 

Konkrétní povinnosti příjemce pro používání log u jednotlivých typů nástrojů/případů

Povinné nástroje

U povinných nástrojů budou použita nanejvýše tato loga, přičemž povinné je použití loga EU a MŠMT. Při použití více log se loga vždy musí zobrazovat v následujícím pořadí po sobě:

 • Logo EU (znak EU a povinný text „Spolufinancováno Evropskou unií“)
 • Logo MŠMT.

Nikde na nástroji nebude možné použít další loga (dodavatelů apod.). Tato povinnost platí pro všechny příjemce. Součástí logolinku tak bude logo EU a logo MŠMT

 STÁHNOUT LOGO

 

Nepovinné nástroje

V případě nepovinných nástrojů / volitelné publicity bude na nástroji povinně použito logo EU a logo MŠMT. Dále je možné na nástroj umístit i jiná loga včetně partnerů a dodavatelů – je však doporučeno respektovat zónu povinné publicity tak, nedoporučuje se umístění dalších log (příjemce, projektu), vyjma loga MŠMT jako ŘO, do jedné horizontální linie při horizontálním řazení log, nebo do jedné vertikální linie při vertikálním řazení log. Pokud to technické řešení konkrétního nástroje umožňuje, mělo by být třetí logo umístěno mimo úroveň logolinku EU a MŠMT (tzv. zóny povinné publicity). Je-li z technických důvodů u konkrétního nástroje nutné umístit třetí logo do společné linie s logy povinné publicity, pak je nutné důsledně dodržet ochrannou zónu jednotlivých log.

Veškerá specifika související s umísťováním i parametry jednotlivých log definuje Manuál jednotného vizuálního stylu fondů EU v programovém období 2021–2027.

 

Chybné a správné vzory povinné publicity

 

Generátor povinné publicity: Generátor nástrojů povinné publicity (dotaceeu.cz)

Ostatní verze logolinku EU+MŠMT používané ve výjimečných případech uvedených v pravidlech výše: