Publicita

Obecná pravidla

Tiskoviny a pozvánky na všechny akce hrazené z projektu MAP III budou obsahovat tyto náležitosti:

 • LAG Podralsko z.s. bude uveden jako pořadatel nebo spolupořadatel
 • Název a číslo projektu
 • Loga povinné publicity (Logo EU, Logo MŠMT), které budou největší a umístěné na vlastní lince

Pravidla publicity a užívání logolinku

 

Pravidla publicity

 • Loga se vždy umísťují tak, aby byla zřetelně viditelná.
 • Jejich umístění a velikost musí být úměrné rozměrům použitého materiálu nebo dokumentu. U vícestránkových dokumentů (včetně PowerPointových prezentací) je možné loga umístit do záhlaví/zápatí celého dokumentu, nebo pouze na jeho první/poslední stránku.
 • Loga se vždy umísťují tak, aby řazením horizontálně vedle sebe nebo vertikálně pod sebe dodržovala následující pravidlo o pozici:
  • logo EU je vždy na první pozici zleva v horizontálním řazení a na nejvyšší pozici ve vertikálním řazení
  • logo ŘO OP VVV je umístěno na druhé pozici
 • Znak EU musí mít vždy nejméně stejnou velikost jako všechna ostatní použitá loga.
 • Při řazení několika log za sebou se musí vždy dodržovat ochranné zóny jednotlivých log.

Loga zobrazovaná na internetových stránkách jsou vždy v barevném provedení a ve všech ostatních případech je použito barevné provedení, kdykoli je to možné. Monochromatickou verzi lze použít pouze v odůvodněných případech. Za odůvodněný případ použití monochromatického loga lze považovat případy, kdy jsou materiály tištěny na běžných kancelářských tiskárnách, a další případy, kdy materiál barvenou variantu neumožňuje nebo by použití barevné verze log bylo nehospodárné, neekologické či neestetické.

U nepovinných nástrojů se povinnost uvedení odkazu na fond nevztahuje na malé propagační předměty, kde zobrazení plné verze není technicky proveditelné. Minimální rozměry loga EU definuje Manuál jednotného vizuálního.

 

Konkrétní povinnosti příjemce pro používání log u jednotlivých typů nástrojů/případů

Povinné nástroje

V případě povinných nástrojů hrazených z OP VVV budou v zóně určené pro povinnou publicitu nanejvýše dvě loga:

 • Logo EU
 • Logo MŠMT.

Na nástroji není možné umístit žádná jiná loga. Uveden bude také odkaz na EU a ESI fondy (souhrnně) a program. Tyto informace budou již součástí loga EU (viz příklad):

Nepovinné nástroje

V případě nepovinných nástrojů/volitelné publicity hrazených z OP VVV bude na nástroji povinně použit znak EU, odkaz na EU a ESI fondy (souhrnně) a program.
Tyto informace mohou být již součástí loga EU.
V rámci loga EU je možné použít i zkrácené názvy programů.

Na nepovinný nástroj je možné umístit i jiná loga, resp. třetí logo. Je však doporučeno respektovat zónu povinné publicity tak, jak ji definuje Manuál JVS, tzn., že se nedoporučuje umístění dalších log (příjemce, projektu), vyjma loga MŠMT jako ŘO, do jedné horizontální linie při horizontálním řazení log, nebo do jedné vertikální linie při vertikálním řazení log. Pokud to technické řešení konkrétního nástroje umožňuje, mělo by být třetí logo umístěno mimo úroveň logolinku EU a MŠMT (tzv. zóny povinné publicity). Je-li z technických důvodů u konkrétního nástroje nutné umístit třetí logo do společné linie s logy povinné publicity, pak je nutné důsledně dodržet ochrannou zónu jednotlivých log.

Vzor povinné publicity zde.

 

Generátor povinné publicity: https://publicita.dotaceeu.cz/gen/krok1

 

Logolinky OP VVV