Pracovní skupiny

Pracovní skupiny jsou ustálená seskupení aktérů z cílových skupin. Členové aktivně ovlivňují výstupy projektu, diskutují a předávají si zkušenosti, spolupracují na definování prioritních oblastí a navrhují obsah vzájemného vzdělávání v rámci MAP II. Protože je podstatným rysem projektu MAP II především jeho otevřenost pro všechny aktéry, kteří mají zájem o spolupráci, tak i do pracovních skupin se lze kdykoli během realizace projektu přihlásit a aktivně se zapojit.

 

Členové pracovních skupin dostávají veškeré pracovní podklady prostřednictvím e-mailové korespondence (materiály k připomínkování, podklady a pozvánky na jednání, zápisy z jednání, prezentace apod.). Vše mají rovněž k dispozici na pracovních jednáních. Získávají tak aktuální informace o průběhu projektu a mohou do jeho realizace kdykoli zasáhnout. Všechny pozvánky, prezentace a zápisy z jednání pracovních skupin jsou uveřejňovány na webových stránkách www.map-cl-nb.cz

Povinností a odpovědností členů pracovních skupin je si veškeré podklady před jednáním projít a v rámci jednání pak příslušné výstupy a dokumenty připomínkovat či doplňovat. Pracovní skupiny se ze své činnosti zodpovídají Řídícímu výboru. Pracovní skupina pro financování spolupracuje se všemi ostatními pracovními skupinami. Obsahem její práce je plánování nákladů a zejména identifikace finančních zdrojů pro realizaci aktivit naplánovaných ostatními pracovními skupinami. Tato pracovní skupina připravuje podklady pro rozhodování ŘV. Vedoucí PS pro financování se účastní jednání ŘV, kde je připraven pro zodpovídání otázek členů ŘV tak, aby tito měli veškeré podklady k tomu v dané věci rozhodnout.

 

Organizační struktura zahrnuje 4 pracovní skupiny:

  • Pracovní skupina pro financování
  • Pracovní skupina ke čtenářské gramotnosti a rozvoji potenciálu každého žáka
  • Pracovní skupina k matematické gramotnosti a rozvoji potenciálu každého žáka
  • Pracovní skupina pro rovné příležitosti